شهر بازی

باغچه‌بازى!

نویسنده:
چه‌قدر گیاهان و جانوران باغچه را می‌شناسی؟ اصلاً باغبانی بلدی و دوست داری گیاه بكاری؟
بسته‌ی آموزشی و بازی «باغچه‌ی كوچك من»، شامل 120 كارت تصویری آموزشی از ابزار باغبانی، گیاهان خوراكی و جانوران باغچه است كه می‌توانی با آن‌ها بازی كنی و نام هركدام را یاد بگیری. ضمن این‌كه می‌توانی با مطالعه‌ی كتابچه‌ی راهنما، دانه‌ی كدو و بذر ریحان سبز داخل این بسته را بكاری و از آن‌ها نگه‌داری كنی.
تلفن نشر دیبایه: 22855651ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code